Ban hành bảng quyền lợi dành cho khách hàng thành viên

Ngày đăng: 14/02/2017
Lượt xem: 1.633
Cỡ chữ

I. Chính sách tích điểm và các loại thẻ khách hàng
1.      Tất cả khách hàng mua hàng tại hệ thống cửa hàng của Pamela sẽ được tích lũy điểm trên hệ thống quản lý khách hàng và được cấp các loại thẻ khách hàng tương ứng với số điểm tích lũy của mình.
2.      Điểm tích lũy được tính trên giá trị đơn hàng của khách hàng với mỗi 100.000 VNĐ tương ứng với 01 điểm.
3.      Chính sách khách hàng thân thiết được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Pamela được công bố công khai tại các cửa hàng và hệ thống website của Công ty.
Ghi chú: Hệ thống cửa hàng Pamela bao gồm: Các cửa hàng do Công ty mở và các đại lý được công ty đồng ý cho tham gia vào chương trình Khách hàng của Công ty.
4.      Các loại thẻ khách hàng:
-         Thẻ Khách hàng thân thiết
-         Thẻ VIP
II. Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng
1. Thẻ Khách hàng thân thiết
-         Điều kiện: Khách hàng thường tích lũy được 30 điểm (tương ứng với 3.000.000đ) trong vòng 01 năm được cấp Thẻ khách hàng thân thiết.
-         Quyền lợi:
§  Được ưu đãi giảm 10% trên hàng nguyên giá khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Pamela.
§  Sinh nhật:
o   Được mua giảm giá 50% áp dụng cho 01 sản phẩm khi mua tại hệ thống cửa hàng Pamela (thời gian mua hàng áp dụng trong tháng sinh nhật).
2. Thẻ VIP
-         Điều kiện: thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
§  Khách hàng thường tích lũy được 50 điểm (tương ứng với 5.000.000đ) trong 1 lần mua hàng
hoặc
§  Khách hàng thân thiết tích lũy được 30 điểm (tương ứng với 3.000.000đ) trong vòng 1 năm kể từ ngày được cấp Thẻ Khách hàng thân thiết.
-         Quyền lợi:
§  Giảm 20% trên hàng nguyên giá khi mua tại hệ thống cửa hàng Pamela.
§  Sinh nhật:
o   Được mua giảm giá 50% áp dụng cho 02 sản phẩm nguyên giá tại hệ thống cửa hàng Pamela (thời gian mua hàng áp dụng trong tháng sinh nhật).
§  Chương trình Tích điểm đổi quà: Kể từ khi lên VIP, khách hàng được tham gia chương trình Tích điểm đổi quà, theo đó, số điểm khách hàng tích lũy được sau mỗi 06 tháng sẽ được quy đổi ra thành quà tặng là voucher mua hàng, mức quy đổi là 10 điểm tích lũy đổi được 1 điểm voucher. Voucher được áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.
Thời hạn chốt để tính điểm tích lũy là ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm.
Thời hạn phát hành voucher cho khách hàng là trong vòng 15 ngày đầu của tháng 7 và tháng 1 hàng năm.
3.  Chính sách ưu đãi riêng dành cho khách hàng thường
Được tặng voucher trị giá 500.000đ áp dụng cho đơn hàng nguyên giá trên 1.000.000đ sử dụng trong tháng sinh nhật.
4. Hiệu lực và Gia hạn thẻ:
-         Tất cả các loại thẻ được cấp có thời hạn hiệu lực sử dụng là 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ. Hết thời hạn 1 năm, nếu thẻ được gia hạn hoặc xuống hạng thì toàn bộ số điểm đã tích tích lũy sẽ bị xóa toàn bộ và quay về mức 0 để tính tích lũy lại từ đầu. Thẻ Khách hàng thân thiết và Thẻ VIP có thể được gia hạn nhiều lần, thời hạn hiệu lực của mỗi lần gia hạn là 01 năm.
-         Điều kiện gia hạn thẻ:
§  Thẻ Khách hàng thân thiết: Tích lũy được tối thiểu 20 điểm (tương ứng với 2.000.000đ) trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ hoặc kể từ ngày được gia hạn thẻ.
§  Thẻ Vip: Tích lũy được tối thiểu 30 điểm (tương ứng với 3.000.000đ) trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ hoặc kể từ ngày được gia hạn thẻ.
-         Khách hàng thường có số điểm tích lũy trong vòng 01 năm chưa đủ để lên hạng Thẻ khách hàng thân thiết thì sẽ bị xóa toàn bộ điểm đã tích lũy và quay về mức 0 để tính tích lũy lại từ đầu.
-         Khách hàng thân thiết nếu trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ không phát sinh mua hàng hoặc không tích lũy đủ số điểm tối thiểu để duy trì thẻ thì sẽ chuyển thành khách hàng thường và không được hưởng ưu đãi theo chính sách dành cho Thẻ Khách hàng thân thiết.
-         Khách hàng VIP nếu trong vòng 01 năm kể từ ngày lên VIP không phát sinh mua hàng thì sẽ chuyển thành khách hàng thường và không được hưởng ưu đãi theo chính sách dành cho Thẻ.
-         Khách hàng VIP nếu trong vòng 01 năm kể từ ngày lên VIP có phát sinh mua hàng nhưng không tích lũy đủ số điểm tối thiểu để duy trì thẻ thì sẽ chuyển thành Khách hàng Thân thiết, được cấp Thẻ khách hàng Thân thiết và hưởng ưu đãi theo chính sách dành cho Khách hàng Thân thiết. 
 
                                                                                           Hà Nội,Ngày 20 tháng 2 năm 2017 
                                                                                         CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG PND
                                                                                 Open chat FaceBook